location:

 1. Bộ kít thu mẫu miễn phí
 2. XN Cha-Con với mục đích pháp lý
 3. XN mối quan hệ anh chị em


 • Độ chính xác 100% vì quy trình xét nghiệm kép
  Xem thêm
 • Quy trình xét nghiệm huyết thống đã được giải thích cụ thể
  Xem thêm


 • Xét nghiệm nhóm máu ABO có biết được huyết thống?
  Xem thêm
 • Màu mắt có thể biết được huyết thống?
  Xem thêm
 • Cần phải có sự đồng ý của khách hàng khi làm một mẫu ADN?
  Xem thêm
 • ADN có thể được sử dụng để giải quyết vấn đề hình sự?
  Xem thêm

Phương pháp tính nhóm máu của DNA Diagnostics Centre

Mặc dù phương pháp tính nhóm máu ABO của DDC có thể dự đoán được khả năng mối quan hệ huyết thống cha con nhưng đó không phải là một công cụ dự đoán thuyết (xét nghiệm adn mối quan hệ họ hàng) phục cho mục đích pháp lý và không được sử dụng như là bằng chứng tại tòa án.

Cách tính nhóm máu ABO có thể được sử dụng 1 trong 2 phương pháp sau:

 1. Khả năng về nhóm máu ABO của người con khi biết được nhóm máu của cha mẹ (bảng phía trên)
 2. Khả năng về nhóm máu ABO của người cha khi biết được nhóm máu của người mẹ và người con (bảng phía dưới)

ABO blood type calculator

Nhóm máu ABO có thể khó hiểu chủ yếu là do thực tế là kháng nguyên nhóm O bị che phủ đi bởi sự có mặt của một kháng nguyên nhóm A hoặc B. Điều này được giải thích trong bảng sau đây, trong đó cho thấy các kiểu gen khác nhau tạo ra các nhóm máu.

Kiểu gen (DNA) Nhóm máu
AO hoặc AA Nhóm máu A
AB Nhóm máu AB
BO hoặc BB Nhóm máu B
OO Nhóm máu O

Ví dụ: Bố và mẹ đều có nhóm máu O chỉ có thể sinh ra người con có nhóm máu O. Bố và mẹ đều có nhóm máu A có thể sinh ra con có nhóm máu A hoặc O. Bố và mẹ đều có nhóm máu B có thể sinh ra con có nhóm máu B hoặc O. Bố (hoặc Mẹ) có nhóm máu A và Mẹ (hoặc Bố) có nhóm máu B có thể sinh ra người con có nhóm máu A, B, AB hoăc O. Nếu Bố (hoặc mẹ) có nhóm máu A và Mẹ (hoặc bố) có nhóm máu AB thì con của họ có thẻ có nhóm máu A, B hoặc AB. Nếu Bố (hoặc mẹ) có nhóm máu A và Mẹ (hoặc bố) có nhóm máu O thì con của họ có thể có nhóm máu A hoặc O.

Nhóm máu Rh dương (Rh+) và Rh âm (Rh-)

Yếu tố Rh(+/-) được di truyền độc lập với nhóm máu ABO. Tương tự như ảnh hưởng che phủ của gen O trong nhóm máu ABO, gen Rh âm (Rh-) cũng bị lấn át bởi sự có mặt của gen Rh dương (Rh+). Vì thế, một người có thể có nhóm máu Rh+ nhưng vẫn có gen Rh- (xem bảng dưới đây) Hơn nữa, bố mẹ có nhóm máu Rh+ vẫn có thể sinh ra con có nhóm máu Rh-.

Kiểu gen (DNA) Nhóm máu
(+, -) or (+, +) Rh +
(-, -) Rh -

DDC cung cấp miễn phí dịch vụ tính nhóm máu cho tất cả khách hàng của chúng tôi. Để có kết luận với 100% kết quả chính xác, chúng tôi khuyến khách hàng nên:

 1. Xét nghiệm DNA xác định mối quan hệ huyết thống mục đích cá nhân hoặc
 2. Xét nghiệm DNA mục đích pháp lý

   

 

Giải thích XN Cha-Con   |    Dịch vụ XN ADN   |    Hỏi-Đáp   |    Giới thiệu   |    Liên hệ   |    Trang chủ   |    Sơ đồ website